گذران زندگى

گذران زندگى

..

از چه كسى بايد گله كرد، شكايت را به كه بايد برد؟

مگس ها يا پشه هائى كه با كمى گرم شدن هوا، پيدايشان مى شوند و هنوز

دو روزى زندگى نكرده، يكى در تور عنكبوت خوراك مى شود و چندتاى ديگر

روى هوا خوراك پرندگان مى شوند.

پشه هايى كه براى آب خوردن بر روى رودخانه پرواز مى كنند، و با پرش ماهى ها

به بيرون از آب، حتا قبل از اينكه آب بخورند، تشنه لب، خوراك ماهى ها مى شوند،

يا پشه هايي كه در يك سايه اى، با هم پرواز مى كنند، روى هوا، خوراك چلچله ها

يا گنجشك ها مى شوند.

آيا بايد مگس ها و پشه ها، از آفريدگار، از آفريننده خودشان شكايت كنند،

كه چرا آن ها را، وجود آنها را، وسيله اى براى خوراك ديگر حيوانات قرار داده است؟

چرا بايد مگس ها دردى را تحمل كنند كه در منقار پرنده اى جويده مى شوند؟

يا در ميان تور هاى تارعنكبوتى كه مگس ها و پشه هارا، براى خودش ذخيره مى كند،

اسيرى و خفه شدن را، احساس و لمس كنند؟

مگس از راه دور، بوى خوراكى ها و شيرينى ها را دريافت مى كند و براى رسيدن

به آنها، كه گاهى از نظر ما بد بو و بد نما هستند، راه بسيار زيادى را پرواز مى كند،

با صد بار كيش شدن و به دور رانده شدن، توسط انسان و يا با دُم اسب و دُم گاو، باز

براى بهره بردن از خوردنى ها، صد باره، بسوى آنها ميرود، و با وجود احساس خطر

باز هم تلاش مى كند.

ماهى ها خوراك پرندگان، یا ماهى هاى بزرگ تر و يا انسان مى شوند.

پرندگان، خوراك پرنده هاى بزرگتر و يا انسان مى شوند.

پرندگان، ميوه ها و گندم و كرم هاى خاكى را مى خورند، چيز هائى كه از خاك،

مواد آن درست شده، و تشكيل شده است.

گاو و گوسفند و بز ها، علف مى خورند كه از خاك و آب درست مى شوند و ما،

گوشت گاو و گوسفند و بز را مى خوريم و چه لذتى از بوى كباب آن ها مى بريم.

سيب زمينى، خيار، گوجه فرنگى، سبزيجات و ميوه ها… همه از خاك آمده اند.

انسان ها و حيوان ها، پرندگان، چرندگان و خزنده گان، همه از آنچه كه از خاك

درست شده است مى خورند و رشد مى كنند و بزرگ مى شوند.

هر موجودى در حال خوردن موجود ديگرى ست.

شير و پلنگ و گرگ و شغال، خوراكشان، گور خر و آهو و گاو و خرگوش است.

موش ها، خوراك گربه و جغد و باز و شاهين.

قورباغه ها، حشرات و تخم ماهى ها را، كلاغ و باز و شاهين، قورباغه ها را.

ماهى ها و ميگو ها، خوراك ماهى بزرگتر و انسان،

ماهى هاى بزرگتر خوراك نهنگ و انسان.

خلاصه بخور بخوره، چه اين جورى، چه آن جورى.

هركه قوى تر است، ضعيف تر را مى خورد.

در ميان انسان ها، حق ضعيف تر يا مال ضعيف تر خورده مي شود.

در حیوانات، خود ضعیف تر خورده می شود.

پايان اين بخور بخورها، به كجا ميرسد؟

همه دوباره به خاك بر مى گردند، از خاك بر آمده ايم و به خاك باز مى گرديم.

اين كربن و كلسيم و آهن موجود، در سبزى ها و علف ها و ميوه ها، از كدام انسان

و يا حيوان است، كه به خاك تبديل شده است؟

چندمين بار است كه اين مواد، بصورتى ديگر، گیاه، حیوان و یا انسان، ظاهر مى شوند؟

و بصورت علف يا سبزى يا ميوه، وارد جسم حيوان يا انسان مى شوند.

سپس به خاك بر مى گردند و باز دوباره و صد باره…

جزوى از جسم انسان يا حيوان ديگرى مى شوند.

از خاك بر آمده ايم و به خاك باز مى گرديم.

اين مواد در هر جسمى كه بوده اند، صاحب آن جسم، داراى روح بوده است.

روح پشه و مگس كه نبايد جوابگو  باشند، روح انسان ها، كه جسم را به

كار هاى خلاف وادار كرده اند، چه گونه جواب گو خواهند بود. آن كربن و كلسيم

كه در جسم صد ها نفر بوده اند، براى كدام یک از جسم ها شهادت خواهند داد؟

..

سوز

١٥ ارديبهشت ١٣٩٤- 05.05.2015