درود به جهانیان Hello World

‫‫با درود به جهانیان

.

‫انتشار نظرات و احساس خوانده شدن آن توسط دیگران ،

‫احساس بزرگ شدن محیط دوستان و پیدا کردن همفکران ،

‫گرمای یه نشاط آوری را با خود از راه اینترنت بخانه می آورد ،

‫و دامنه یه تفکر را گسترش میدهد .

‫خواندن نظرات دیگران ، فضای فکری را روشن تر میکند و

‫باز گو کردن ایده های شخصی را ضروری تر نشان میدهد .

.

‫تفکر آزاد 

22.06.2008