شراب – ٤

شراب – ٤

..

بياور شرابى كه جان پرورَد

غم از دل بشويد، نشاط آورَد

شرابى به سرخى چو لبهاى يار

كه هوشم ربايد، نماند خرَد

..

سوز

١٩ خرداد ١٣٩٤ – 09.06.2015

شراب – ٣

شراب – ٣

..

بده آن شرابى كه خواب آورَد  

دل ِ بى قرارم، قرار آورَد

به هر سو نگه مى كنم جاى توست

نبودت كنارم، خمار آورَد

..

سوز

١٢ ارديبهشت ١٣٩٤ – 02.05.2015

شراب 2

شراب 2

..
بیار ساقی شرابی رخوت انگیز
کز آن نوشم ‌‌، کُنم غم ها همه ریز
رَوَم در خاطرات ِ خاطر انگیز
شرابی را که خوابم بهتر آرد
چو از باده شَوَم چون جام لبریز
..
سوز

15 شهریور 1391 – 05.09.2012