خر، جایگزین کمبود بنزین

خر، جایگزین کمبود بنزین

..

ورود یک دانشجو با خر به دانشگاه آزاد چالوس

دیروز صبح یک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد نوشهر و چالوس در

اعتراض به کمبود مقدار بنزین با خر از نوشهر تا دانشگاه چالوس آمد و خر را جلوی

دانشگاه پارک کرد . این کار با اعتراض حراست دانشگاه مواجه شد و بعد از شلوغ شدن

وی را بازداشت نمودند . تا این ساعت هیچ خبری از وی گزارش نشده است . فیلم در

موقع ورود با خر به دانشگاه و دستگیری توسط حراست:

بالاترین 28.10.2010.

—–          ———

وقتی یک دانشجو در اثر کمبود بنزین، سوار خر می شود،

معلوم است که علوم انسانی خوانده است و با عقل خودش کار می کند.

.

ممنوع کردن علوم انسانی یعنی اینکه او نباید بتواند خودش با اراده ی خودش کاری به کند.

یعنی نباید خودش فکر کند و تصمیم بگیرد که حالا که بنزین نیست

و یا تهیه اش بسیار مشگل است

و یا بسیار گران است ، می توان با خر به دانشگاه رفت یا نه.

.

او باید اول از یک آخوند یا مجتهد سئوال می کرد و می پرسید که حالا که مشگل

بنزین داریم آیا می توانم از توی باغمان خری را که بی کار است سوار شوم و به

کارم برسم یا نه؟

و بعد از اینکه آن مجتهد فتوا می داد، می توانست با استفاده از خر به کارهای خود برسد.

 

این است ترس آخوند ها از یاد گرفتن علوم انسانی .

 

یعنی برای هر نوع کاری از ما سئوال باید کرد و عقل و فهم و دانائی خود را بایگانی کنید

و آنرا در طاقچه به گذارید و تماشایش کنید.

و برای هیچ کاری خودتان تصمیم نگیرید بلکه از ما به پرسید.

شما باید به عقل و فهم خود شک کنید و برای هر کاری تردید به کنید و از ما استعلام کنید

تا ما به شما اجازه بدهیم. زیرا ما صلاح و مصلحت شما را بهتر از خود شما می دانیم و

به شما می گوئیم که چه کاری خوب است و چه کاری بد است.

شما کار کنید و خرج زندگی ما را بدهید، ما برای شما فکر می کنیم.

یادتان باشد ، در هر کاری از ما سئوال کنید.

علوم انسانی فکر شما را باز می کند ، باعث تشکیک در اعتقادات و مبانی دینی می شود.

یعنی ممکن است شما به بودن ما شک کنید، ممکن است بودن ما را زیادی بدانید.

.

علوم انسانی برای شما بد است آقا جان ، عزیزان ِ من ، معصیت دارد ، گناه دارد.

..

سوز

28.10.2010