امروز مال ماست

امروز مال ماست

..

آنچه مهم است اين است كه:

در هر زمان، ما بهترين ها را با توجه به امكانات وموقعيت موجود و اطلاع و آگاهى هايمان،

انجام داده ايم و آنچه در گذشته شده است بهترين انتخاب ِ ما بوده است.

شايد بعد ها به نظر برسد كه، اگر جور ديگرى انجام مى داديم، بهتر بود.

ولى افسوس ِ گذشته را نبايست خورد، زيرا

آنچه كه شده است، بهترين گزينه در زمان خودش بوده است.

امروز دانش و آگاهى و اطلاع بيشترى نسبت به گذشته داريم

و ديد و نظرمان به گذشته، وسيع تر شده است.

اگر آگاهى و امكانات امروز را، ديروز داشتيم، شايد به خاطر موقعيت و شرايط،

باز هم كار ديروز را انجام مى داديم، پس هيچ تاسف بر گذشته.

به امروز فكر كنيم، آيا امروز

از بين انتخاب ها، چه، را انتخاب مى كنيم؟ بد را، خوب را، يا بهتر را.

بنابرين، فردا اجازه نداريم به تصميم امروز تاسف بخوريم.

زيرا امروز بهترين گزينه براى ما، همين است كه انتخاب كرده ايم و انجام داده ايم.

..

سوز

٣ مهر ١٣٩٤- 25.09.2015 

 

‫ندا Neda

 ‫ ندا Neda

‫..

‫ندا ، را بی ندا کردی بسیجی

‫تو ، کا‫ری بی خدا کردی بسیجی

‫چو ، سر دسته ، نهیبی بر شما زد

‫تَنی از جان ، جدا کردی بسیجی

.

‫ترا گفتند ، دشمن در کمین است

‫پسر یا دختری ، شاید همین است

‫بهشت و حوری اش ، در خاطر آور

‫رسیدن هم به آن ، راهش همین است

.

‫که کشتن در رَه ، اَل لَه ، ثواب است

‫امام  ِ غایبت ، پا در رکاب است

‫همو ناظر، به مُلک و اُمت خود

‫که رهبر ، نایبش ، در رأس کار است

.

امام  ِ جمعه و آخوند و رهبر

‫همه دارند ، بسی اموال در بَر

‫خورند از مال مردم تا به تیهو

‫سرابت می دهند ، از آب کوثر

.

‫بسیجی جان تو هم فرزند مائی

‫ازین بوم و ، تو هم از این سرائی

‫فریبت می دهند ، آخوند و ملا

‫حقیقت در کجا ، تو در کجائی

.

‫کدام آخوند ، در شهر و کناره

‫به جنگ ِ هشت سال ، فرزند داده

‫بهشت و حوری اش شیرین نماید

‫تو را آهو به دشت ، نگرفته داده

.

‫‫‫بسیجی ، مِهر دید ، اندر اسارت

‫پس از تیری که او زد ، با جهالت

‫ندامت در دلش ، آتش بر او زد

‫هزار افسوس بود ، سیما و حالت

.

‫ندا ، چون خواهرم ، صغرا ، سکینه

‫بمن ، فرمانده گفت ، دشمن همینه

‫بزن !!! سهمی به بَر از آب کوثر

بجایش داده اند ، آب خزینه

‫‫..

‫سوز

۹ تیر ۱۳۸۸ − 30.06.2009