عقل را آور به پیش

عقل را آور به پیش

.. 

هیچ دینی را ندار، آداب خویش

عقل را در پیش دار بر کار خویش

گر خدا می خواست، نامش گسترد

پس نمی آمد هزار، ایمان و کیش

.

آن یکی گفتا که «یهوه» نام اوست

آن دگر گفتا، «پدر» در شان اوست

یک دگر گفت که به جز «الله» نیست

پس چه نامی، بر خدای ما نکوست

.

اهورامزدا و شیوا و نام،‌ بسیار هست

هر کجا یک شیوه ای بر مردمانش چیره است 

در محبت کردن و یاری، کمک بر دیگران

راه بسیار ساده و، کوته و هم، هموار هست

..

سوز

۰۵ خرداد ۱۴۰۱ –  26.05.2022 

.

خدا و تبعیض نژادی

خدا و تبعیض نژادی

..

آیا خدا هم طرفدار تبعیض نژادی هست؟

چرا خدای یگانه، پیامبران را از ایران و از خاورمیانه انتخاب می کند؟

خدا، با نام های «میترا» و «اهورا مزدا» و «یزدان و آفریدگار»، از ایران،

و «یهوه»… و «پدر، پسر، روح القدس»… و «الله» از غرب خاور میانه هستند.

زرتشت بزرگ، اندیشه و پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک را بشارت می دهد.

حضرت موسی، ده فرمان خدا را بشارت می دهد.

حضرت عیسی، پیام پدر را بشارت می دهد و روح القُدُس رابط پدر و پسر است.

حضرت محمد، پیام الله را بشارت می دهد.

مردم افریقا چی؟ آیا خدا آن ها را دوست نداشت که برایشان پیامبر بفرستد؟

مردم افریقا آدم می خوردند و برای جلوگیری از این کار زشت، چرا خدا پیامبری

برای مردم افریقا نفرستاد؟

مردم امریکا در چند صد سال گذشته، پیش از کشف امریکا توسط غربی ها و

کریستف کلمب،

یعنی سرخ پوست ها چی؟ آیا خدا سرخ پوست ها را هم دوست نداشت؟

پس چرا برای سرخ پوست ها پیامبر نفرستاد؟

مردم دنیا از وجود سرزمین سرخ پوست ها خبر نداشتند، ولی خدا که از وجود

قاره امریکا، خبر داشت و مردم آن جا برایش آشنا بودند.

برای قاره سرخ پوست ها چرا پیامبر نفرستاد و گذاشت که بُت پرست باشند؟

خداوند با حضرت موسی صحبت کرد و خود را «یهوَه» نامید.

حضرت عیسی، خداوند را «پدر ما که در آسمان هست» نامید.

حضرت محمد، خدا را با نام «الله»‌ معرفی کرد و گفت هرکه خداوند را با

نام «الله» صدا نکرد کافر است، یا باید خدا را بنام ٰ«الله» صدا کند و یا

اینکه جزیه و جریمه بدهد و یا کشته شود.

این بزرگواران و پیامبران از جانب خداوند آمده اند و پیام او را آورده اند،

چرا خداوند هر بار خواسته است که او را با نام دیگری صدا کنند؟

و بار آخری تعصب دارد که نامی عربی، برای او بکار برده شود،‌ چرا؟

آیا عقیده و نظر خداوند، زمان به زمان تغییر می کند که هر بار خودش

را به نامی دیگر می خواند؟

آیا در واقع خداوند، نژاد پرست است که می خواهد بنامی از یک قوم عرب

نامش «الله» خوانده شود؟

خداوند، خدای همه مردم از سفید و سیاه و زرد و سرخ است،

و هر کدام با هر اسمی که او را صدا کنند، خدا خودش می داند که

منظور شان خدا هست.

آیا اگر مردمی از خداوند، «آب» بخواهند و به زبان انگلیسی «واتر» یا به

آلمانی «واسر» یا به فارسی «آب» و یا به فرانسه « او دو» بگویند،

به هیچ یک گوش نمی دهد و می گوید حتمن «ماء» باید بگویید تا

به شما ها آب برسانم؟

به نظر منطقی نمی آید که چنین باشد، چون خداوند به همه چیز آگاه است

و مردم را با زبان های مختلف می شناسد و می بایستی حرف همه را

متوجه شود، و دعا های آن ها را گوش کند و آرزوهای مردم را بر آورده کند.

.

در روز جزا یا در قیامت که همه باید جوابگوی کارهای خودشان باشند، مردم

با زبان های مختلف حضور خواهند داشت، از هر‌کدام سئوال خواهد شد و

آن ها باید به زبانی که آشنا هستند، جواب بدهند.

.

آیا به آن ها ایراد گرفته خواهد شد که چرا نام مرا به عربی نگفته اید؟

به نظر نمی رسد که چنین باشد.

..

سوز

۲۰ آذر ۱۳۹۴ – 11.12.2015