نیایش

‫‫نیایش

..

‫‫نیایش بدرگاه خدای بزرگ :

‫خدای بزرگ ، به مردم کشور ما ایران توجه کن ،

‫نیروی خود را برای حفاظت ایران زمین کنونی اعمال نما ،

‫مردم و سرزمین ما را از دشمنان ‫ایران و ایرانی نما

‫و ایران ستیز حفاظت نما ،

‫ایرانیان ایران دوست را بر کار ها مسلط گردان

‫و آنان را که خواست و هدفشان تلاش برای بهبودی

‫و رفاه و سربلندی مردم و سرزمین ایران است

‫توان ده و یاری نما تا کار ها را بدست بگیرند .

‫ایرانیان از هزاران سال پیش یکتاپرست بوده اند

‫و ترا ای خداوند همواره بیاد داشته و ستایش کرده اند

‫و شعار آنان :

‫نیکی در اندیشه و پندار ،

‫نیکی در گفتار و بیان ،

‫نیکی در کردار و رفتار ،

‫بوده ‫و هست . این شعار و الگو کامل و ساده ترین روش

‫برای زندگی فردی و اجتماعی است که

‫منظور نظر تو ای خداوند میباشد .

پس ‫ای خداوند ما را یاری ده

‫که به دلخواه و مطلوب تو زندگی کنیم .

..

سوز

26.06.2008