‫‫ساقی

ساقی

‫ساقی قدحی ز ِ باده ، بَر ده

‫شوری ز ِ دل ِ رُباب ، سَر ده

‫این زار به بالین ِ تو ، بَر نِه

‫نازان به من ات ، کنار ، سر نِه

‫چشم تو بُوَد ، چراغ راهم

‫آغوش ِ تو گرم ، بُوَد ، پناهم

‫غم را ، به وجود ِ تو ، بکاهم

‫بَر اوج رَوَم ، چنان که شاهم

 ..

‫سوز

‫21.07.2008 – 00:17