روز مادر

روز مادر

..

دست مادر، بوسه زن، لبخند را، بر لب بیار

زحمت اش، بر راحتی های خودت را، یاد دار

خدمتی بی مزد و منت می کند، فرزند را

با گُلی، یا جمله ای، پس حرمت اش را، پاس دار

روز مادر، روز تقدیر تو، از یک مادر است

گر شود، با هر نشان، شو، بر سپاس ات، پایدار

..

سوز

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ –  13.05.2018

….                  ….

در ۱۰۰ کشور دنیا،‌ دومین یکشنبه از ماه (مه) مای

به عنوان روز مادر گرامی داشته می شود.

لب

‫لب

‫..

‫لب ِ لعل‌ ِ جام ِ می، بر لب ِ ماست

‫ز‌ین وصال، شور ِ دگر، حال دگر، در دل ماست

‫لب‌ ِ لعل ِ، یار ِ سیمین بدنی، در بَر ِ ماست

‫وه چه شوری، کزین همرهی ِ هر دو لبان، بر می خاست

‫پیش رفت ِ زمان هم، به چنین حال، می خواست

‫لب ِ لعلش به چشان، حال، چه دانی فرداست

‫لب گرفت آرشه، لب ِ سیم ِ و‌یالون، در راست

‫بوسه یه آرشه را، وه، دل‌انگیز صدائی برخاست

‫گوش، تکرار ز ِ چنان، بوس و کناری، می خواست

‫در دلم، زین سه، یکی بیش گُزیدن، غوغاست

‫بوسه بر جام ِ می و، بر لب ِ یارم برجاست

بوسه یه آرشه را، ‫‫نغمه بر این ها، همراست

‫..

‫سوز

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 08.05.2009