دماوند زیبا

دماوند زیبا

..

دماوند ِ زیبا، به بالا سپیدست

به دامنش، بند ضحاک ِ پلید است

فریدون بیاورد، ضحاک به بند

شد آنگه، همه کام ایران به خند

بیارید باز دست ضحاک به بند

شود مام ایران دوباره ز ِ سر، ارجمند

سیاهی دلان را ازین خاک بیرون کنید

چنان چون به باید، چنین چون کنید

پلیدند به فکر و غریب اند به ما

زبان را غریب و فریب اند به ما

ز ِ ایرانیان روی تافته، عرب پرورند

ز ِ ما خواسته برده، عرب را دهند

شوید دور ازین خاک ِ والا تبار

بیابید چو سابق، بیابان ز ِ سوسمار و مار

شما را نشاید در این خاک، زنده گی

گدائی سزاوارتان است و آن بنده گی

..

سوز

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ –  11.06.2022

——-                    ——-

… چنین چون کنید… چنین خون کنید 

خواسته… مال ، ثروت – – فرهنگ فارسی معین

.

عقل را آور به پیش

عقل را آور به پیش

.. 

هیچ دینی را ندار، آداب خویش

عقل را در پیش دار بر کار خویش

گر خدا می خواست، نامش گسترد

پس نمی آمد هزار، ایمان و کیش

.

آن یکی گفتا که «یهوه» نام اوست

آن دگر گفتا، «پدر» در شان اوست

یک دگر گفت که به جز «الله» نیست

پس چه نامی، بر خدای ما نکوست

.

اهورامزدا و شیوا و نام،‌ بسیار هست

هر کجا یک شیوه ای بر مردمانش چیره است 

در محبت کردن و یاری، کمک بر دیگران

راه بسیار ساده و، کوته و هم، هموار هست

..

سوز

۰۵ خرداد ۱۴۰۱ –  26.05.2022 

.

ژوبین آزادی 

ژوبین آزادی 

..

ای گلوله های آزادی، 

به صدا در آیید، 

جای هر کدام از شما، 

در پیشانی هر خیانت کاری به ایران است، 

آن که کاری بر ضد ایران می کند، 

آن که با دشمن ایران، همکاری می کند، 

آن که برای خرابی ایران عملی انجام می دهد، 

هزاران از جوانان ما را کشتند،  

تا تمدن وحشی و بیابانی خود را، 

بر تمدن درخشان و مهربان سالاری ما مسلط کنند، 

به هر راهی که می توانیم، 

آن ها را به گور سکوت بفرستیم، 

آن ها می خواهند ما را به گور بفرستند،  

این بی وطن ها می خواهند، 

ما را از خاک خودمان بیرون کنند، 

پیش دستی کنیم، اگر هم کشته شویم، 

افتخار مبارزان راه میهن را خواهیم داشت، 

و نه ترسویان ترس از مرگ را، 

و نه با تو سری و تحقیر مردن را، 

همیشه فرصت پیدا می شود، 

شجاعت کنیم، 

مرگ پر از افتخار، 

به از زنده گی ننگین است، 

راه آزادی ایران ما این است، 

..

سوز 

۰۳ خرداد ۱۴۰۱  –  24.05.2022 

.