سوز 2

سوز 2

..
سوز، را در سوز و ساز ِ عاشقی، لب تشنه دیدم مدتی
گلرخی لاله لب و جامی ز ِ می، نه، جای دنج و خلوتی
گر، مهیا شد زمان وُ، گلرخش آمد به گرمی در کنار
باشدا از رنج ِ دوران بر کنار وُ، از زبان ِ یاوه گویان راحتی
..
سوز

21 امرداد 1392 – 12.08.2013

شراب 2

شراب 2

..
بیار ساقی شرابی رخوت انگیز
کز آن نوشم ‌‌، کُنم غم ها همه ریز
رَوَم در خاطرات ِ خاطر انگیز
شرابی را که خوابم بهتر آرد
چو از باده شَوَم چون جام لبریز
..
سوز

15 شهریور 1391 – 05.09.2012

شراب

شراب

..
بده سرخین شرابی‌، چون لب ِ یار
کزآن نوشم‌، کُنم غم ها همه خوار
وزآن کوچک کُنم غم های بسیار
لب ِ یارم ز ِ سر‌، هوشم رباید
لب ِ جام باشدم همیار‌، و غم خوار
..
سوز
10 شهریور 1391 – 31.08.2012

لب

‫لب

‫..

‫لب ِ لعل‌ ِ جام ِ می، بر لب ِ ماست

‫ز‌ین وصال، شور ِ دگر، حال دگر، در دل ماست

‫لب‌ ِ لعل ِ، یار ِ سیمین بدنی، در بَر ِ ماست

‫وه چه شوری، کزین همرهی ِ هر دو لبان، بر می خاست

‫پیش رفت ِ زمان هم، به چنین حال، می خواست

‫لب ِ لعلش به چشان، حال، چه دانی فرداست

‫لب گرفت آرشه، لب ِ سیم ِ و‌یالون، در راست

‫بوسه یه آرشه را، وه، دل‌انگیز صدائی برخاست

‫گوش، تکرار ز ِ چنان، بوس و کناری، می خواست

‫در دلم، زین سه، یکی بیش گُزیدن، غوغاست

‫بوسه بر جام ِ می و، بر لب ِ یارم برجاست

بوسه یه آرشه را، ‫‫نغمه بر این ها، همراست

‫..

‫سوز

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 08.05.2009