نام نیک

نام نیک

..

تو ای حاکم ِ تیز و با عقل و هوش

شنو حرف مردان ِ عاقل که گفتند ، به گوش

بیاور به مردم  ، فراخی به کسب و به کار

به جمع ِ غنائم ز ِ اموال ِ مردم ، نه کوش

.

به دلخواه خوردی ، لباس های فاخر به تن کرده ای

سرائی که در آن به اجلال ، به فامیل سکون کرده ای

چه خواهی به بُردن به جز نیک و بد ، تو ، به آن یک سرای

به جز نامی از تو نماند ، به کاری که آنرا ، چه سان کرده ای

..

سوز

24 اسفند 1389 – 15.03.2011

سلامی به رهبر

سلامی به رهبر

..

پیامی ز ِ من، سوی ِ رهبر رسان

مسلمان جهان را، شده رهبر او، این زمان

مسلمان ِ دنیا نداد، رای ِ رهبر به او

دو سه چاپلوس آورند این سخن، در میان

.

علی گفت به مالک، که گر محنتی بر ضعیفی رَوَد

به هر گوشه ای را که فرمانت آنجا رَوَد

توئی خود، جوابگوی ِ این ناروا ظلم و جور

نباید که فرمانبرت، ظلم و جور گُسترَد

.

که گر بر رعیت کند اندکی، حاکمَت ناروا

تو خود کرده ای ظلم به او، این نباشد روا

سراسر به ناحق، عمل می کنند زیر ِ فرمان ِ تو

ترا رهبری، بر دِهی هم نباشد روا

..

سوز

04.08.2010  – 13 مرداد 1389

‫آنان

‫آنان

‫..

‫آنان که در جهان کودتا کنند

‫آیا بُوَد که نظر لطفی بما کنند

‫ایران ز دست ملا و آخوند رها کنند

‫مردم بدون چادر و شلاق صفا کنند

‫هرکه را ، در جای حاکم ، جا کنند

‫بی شک ، اول به جیب خود ، دوا کنند

‫در معامله با سران مُلک ، چه ها کنند

‫آخوند یا فوکول ، بهر حال ، آن کنند

‫بیچاره مردم ما ، ز درد خدا خدا کنند

وز درد یا تاثر ِ  در گیر ، یاد خدا کنند

‫بی ترس از جهنم و آتش آن ، چه ها کنند

بگذار با » دل خوشی آن »  یاد خدا کنند

‫..

‫سوز

  ۱۴بهمن ۱۳۸۷   02.02.2009   –  16.06.2009

‫‫قدرت

‫‫قدرت

‫..

‫دیدن آخوند و ملا ، توی خانه ، بَل به مسجد بهتر است

‫گر نشست بر میز قدرت ، همچو حاکم ، باطل است

‫گردد او دوور از خدا چون مال پرستی ، حائل است

‫او خدائی می کند ، زیرا که قدرت ، با و ِی است

برخلاف و ظلم ، ندارد باک ، حال ، دریا دل است

‫چونکه مال و زور و پارتی ، در جوارش حاصل است

‫–

‫‫بَهر ِ حق ، مردم نوازی ش ، این زمان بس مشکل است‫

‫مهر ِ فامیل ، پیش ِ چشم ، بر مِهر ِ مردم حائل است

شِبه توجیه ، بر فسادش یا که ظلمش ، شامل است

‫–

‫مهر ِ ایزد ، جان ِ خالق ِ ، مردمان را ، در دل است

رابطی آخوند نمی خواهد خدا ، حال ، پس ملا ، و ِ ل است

جستن ِ ‫دوری زآخوند و ز ملا ، کار ِ مرد ِ عاقل است‫

‫‫..

‫سوز

۲۵ بهمن ۱۳۸۷ ، ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ − 09.06.2009 , 13.02