‫‫قدرت

‫‫قدرت

‫..

‫دیدن آخوند و ملا ، توی خانه ، بَل به مسجد بهتر است

‫گر نشست بر میز قدرت ، همچو حاکم ، باطل است

‫گردد او دوور از خدا چون مال پرستی ، حائل است

‫او خدائی می کند ، زیرا که قدرت ، با و ِی است

برخلاف و ظلم ، ندارد باک ، حال ، دریا دل است

‫چونکه مال و زور و پارتی ، در جوارش حاصل است

‫–

‫‫بَهر ِ حق ، مردم نوازی ش ، این زمان بس مشکل است‫

‫مهر ِ فامیل ، پیش ِ چشم ، بر مِهر ِ مردم حائل است

شِبه توجیه ، بر فسادش یا که ظلمش ، شامل است

‫–

‫مهر ِ ایزد ، جان ِ خالق ِ ، مردمان را ، در دل است

رابطی آخوند نمی خواهد خدا ، حال ، پس ملا ، و ِ ل است

جستن ِ ‫دوری زآخوند و ز ملا ، کار ِ مرد ِ عاقل است‫

‫‫..

‫سوز

۲۵ بهمن ۱۳۸۷ ، ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ − 09.06.2009 , 13.02