نوشته

نوشته

‫..

‫شاید نوشتن، مانند نشخوار کردن بعضی حیوانات است، که علف های

با عجله خورده شده را بالا می آورند تا خوب به جو ند که قابل هضم باشد.

نوشتن ما هم، بازنویسی لغات و کلماتی است که از تصاویر بر ما گذشته

یا شنیده های در ذهن مانده است. صحنه هائی که دیده ایم، برداشت

های ما از آن ها، آنچه را شنیده ایم و تعبیر ما از آنها، میشود عقیده ما،

نظر ما، و نو شته یه ما.

ما آن ها را از بایگانی خاطره، به ذهن فعال و حاضر می آوریم،

به آن ها نظم می دهیم، با پس و پیش کردن آن ها و چیدمان،

مرتب شان می کنیم، تا بصورت قابل فهم و دریافت راحت و سریع

برای خواندن و فهمیدن خودمان باشد.

آن وقت این رضایت خاطر فراهم می شود که حالا

باین صورت «نوشته» مورد پسند مان هست.

..

‫سوز

شنبه 19 اردیبهشت1388 − 09.05.2009