مکتب ایرانی

مکتب ایرانی

..

آقای علی مطهری در نامه اش به احمدی نژاد می نویسد:

کوروش را رها کنید و دنبال مکتب ایرانی نباشید. مردم ایران اسلام را می خواهند.

سخن راندن از تمدن ایران باستان به جای تمدن اسلامی و تبیین منشور حقوق بشر کوروش

به جای حقوق بشر مورد نظر اسلام ، …

و در دنباله اش می نویسد…و به اقشار سهل انگار نسبت به دین نیز نمی‌توان تکیه کرد.

— //

حقوق بشر  اسلامی؟ یعنی همان که می گوید لا اکراه فی الدین… ولی پیروان مذاهب دیگر

که صاحب کتاب آسمانی هستند، باید جریمه و جزیه غیر اسلامی بودن بدهند

و بقیه هم یا اسلام بیاورند و یا باید کشته شوند، چون کافر هستند.

===

حقوق بشر کوروش می گوید:

همه مذاهب آزاد هستند و حتی کمک می کند معبد هاشان را به سازند.

—  //

آقا نفرمودند که، چند در صد از مردم ایران در حال حاضر » سهل انگار نسبت به دین » هستند.

اکثریت مردم ایران در حال حاضر از جمهوری اسلامی ناراضی هستند. و » اقلیتی » فقط آنهائی

از وجود جمهوری اسلامی راضی هستند، که با زد و بند های میان دست اندر کاران حکومت اسلامی

به نان و نوائی رسیده اند و یا کار و کاسبی شان باحمایت از حکومت سکه شده است.

اما شمائی که سنگ اسلام را به سینه می زنید، در کدام خاک بدنیا آمده و بزرگ شده اید؟

از زحمت و خدمت ِ مردم ایران بهره برده اید و به جائی رسیده اید.

مردم ایران از اسلام و تسلط اسلام تا به حال چه بهره ای برده اند؟

اموال مردم ایران در کمک های چند میلیون دلاری به کشور های دیگر بخشیده می شود.

درد و عزا و ماتم حکومتی های ایران، درد و ناراحتی مردم غزه و لبنان است و

نه مردم ایران.

مردم ایران باید و باید  » سهل انگار نسبت به دین » باشند.

رهبر مردم ایران دستمال فلسطینی به گردنش می آویزد،

در حالیکه رهبری مسلمانان جهان را به او نسبت میدهند.

آیا دستمال فلسطینی نمایندگی اسلام را بدست آورده است؟

آیا رهبر ایران فلسطینی است؟

طبیعی است که برای همدردی با مردم و مسلمانان فلسطین می توان از آنها یاد کرد و

پشتیبانی نمود، اما نه اینکه از آب و خاک و سرمایه مردم ایران استفاده کرد و

دستمال فلسطینی را به گردن آویخت و روز و شب به فکر مردم فلسطین بود.

اگر ادعای حکومتیان همدردی با مردم مسلمان است، پس، مردم مسلمان ایران

که مستحق تر از هر مسلمان دیگری هستند که از سرمایه و امکانات کشور ایران

یعنی از امکاتات کشور خودشان برای ِ خودشان، استفاده کنند.

علامت و سمبل مردم ایران، مثلا شال گردن با نقش منشور کوروش کبیر، یا با نقش هائی از

تخت جمشید یا کوه ِ دماوند، بر سینه و گردن رهبر زیبنده تر از چفیه فلسطینی و غریبه است.

..

سوز

27 شهریور 1389 – 18.09.2010