روز دوستی و عاشقی (والنتاین)

روز دوستی و عاشقی (والنتاین)

..

دوست دارم که دوست داشته باشم

دوست دارم که دوستم بدارند

اگر یکی از هزاران، دوستم نداشته باشد

دل آزرده می شوم که چرا؟

چه کنم که او هم دوستم داشته باشد

اگر یکی از هزاران، دل آزرده ام کرد

دوست دارم که او را به بخشم

دنبال راهی می گردم که خود را راضی کنم،

تا بتوانم آنکه به من بی مهری کرده است را به بخشم

دوست داشتن ِ دیگران، دوست داشتنی ست

دوست داشته شدن هم زیباست

دل انگیز ترین یاد واره ها

تماشا کردن ِ دوست داشتن ها و دوست داشته شدن هاست

چه در خیال و چه در زمان ِ شدن ها

..

سوز

29 آذر 1393 – 20.12.2014