عقاب و بچه کوسه ماهی

عقاب و بچه کوسه ماهی

..

یک عکس در فیسبوک نشان میدهد که عقابی یک بچه کوسه ماهی را

در چنگال دارد و در حال پرواز است. کوسه ماهی

یک ماهی کوچک تر را در دهان دارد و هنوز آن ماهی را که

برای خوردن شکار کرده بوده، رها نکرده است، در حالی که

خودش شکار عقاب شده است و از آب بیرون و در هوا هست.

.

و تفسیری نوشته اند که: بچه کوسه، هنوز یک ماهی در دهان

دارد، بچه کوسه در آغوش مرگ است و بزودی بلعیده می شود،

ولی هنوز ماهی را رها نمی کند!

حرص دنیا در مورد انسان نیز می تواند تا لحظه مرگ، ادامه داشته باشد.

..

از زبان بچه کوسه ماهی:‌

.

من به امید نجاتم، ماهی ام اندر دهان، گویای آن

در خیالم تا که ماهی را خورم، این نشان دارد از آن

آخرین لحظه برای مردمان، صد آرزو در خاطر است

دیدن دلبسته گان، یا خوردنی، یا این که باز نوشم از آن

..

سوز

۲۸ بهمن ۲۵۸۱ – ۱۴۰۱ هجری

17.02.2023 

.

اتحاد و کلاغ

اتحاد و کلاغ

..

باز آمد و باز آمد

هر لحظه کلاغ آمد

چون بچه کلاغ از ضعف

بر خواجه به دست آمد

.

مادر ز  ِ هوا حمله

گوئی به شکار آمد

چندین نوک ِ دیگر هم

بر خواجه کلاه آمد

.

در حال کلاه، در شد

خواجه، نگران آمد

چندین کلاغ با داد

یکجا به صدا آمد

.

از ضربه ز  ِ منقار ها

چند زخم به سر آمد

تا بچه کلاغ از دست

خواجه، به رها آمد

.

از ترس  ِ سر و چشمش

دستش به فراز آمد

از ترس  ِ دو دَه زاغک

خواجه، به فرار آمد

.

کز جمع کلاغان شد

کآن مرد به فغان آمد

بر جمع موافق شو

ازجمع فراز آمد

.

پس رو چو کلاغان شو

بر جمع شتابان شو

از جمع هزاران سنگ

کوهی به فراز آمد

..

سوز

 18.06.2010 – 28 خرداد 1388