عشق 2

عشق 2

..

یک دوست وبلاگی نوشته بوود:

» من اندازه عشق نیستم ، چقدر کوچکم … میدانم «.

………….

بنظر می رسد بزرگی ِ عشق ، به اندازه بزرگی ما هست.

هر چقدر عاشق ها بزرگتر و فداکاری هاشان برای عشق بیشتر است،

عشق ها هم بزرگتر هستند.

به هر کدام از عشق های بزرگ که نگاه کنیم ،

کوشش و تلاش عاشقان است که عشق ها را بزرگتر نشان میدهد.

در داستان شیرین و فرهاد ، تلاش مداوم و پی گیر فرهاد است که

عشق شیرین و فرهاد را بزرگ نشان می دهد.

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد — گویا بخواب «شیرین» فرهاد رفته باشد.

در داستان لیلی و مجنون ، عشق مجنون ، ادامه عاشقی اش ،

تلاش و در پی معشوق بودنش ، بزرگی عشق او را نشان میدهد

و زبانزد ِ مردم کرده و عشق او و بزرگی عشق او را جاوید ساخته است.

..

سوز

۱۶ امرداد ۱۳۸۸ – 07.08.2009

زیبا

زیبا

پرسیده بود آیا شما هم عاشقید ؟

بقول شاعر :

عاشق عشقم و از هر دو جهان آزادم.

بلی ، عاشق خوبی ها ، عاشق زیبائی ها ،

زیبائی بعنوان زیبائی ،

زیبا بودن ِ عمل نیکو ، رفتار زیبا ، کلام زیبا ،

گل خوشرنگ ، خوش فورم ، خوش بو ،

هر چیز موزون و هماهنگ زیباست ،

از زشتی ها دلگیر میشوم ، ولی بنظر می آید

آنها هم باید جائی خود را نشان بدهند ،

چون آنها ، زیبائی ها را بیشتر نمایان میکنند.

وقتی در جائی زلزله و یا سیل می آید و

عده ای را محتاج کمک می کند ،

اینها زشت است .

و کمک های مردم تمام جهان بآنها زیباست .

افراد مختلف با کار آئی های مختلف در محل

حاضر میشوند و همه جور کمکی ارائه میشود

این زیباست .

رفتار مهربانانه یه کمک کنندگان ،

پذیرش متشکرانه یه کمک شوندگان ،

بدون اینکه سخن همدیگر را بفهمند ،

با زبان اشاره و سر و دست .

و نگاه محبت جوی ِ کمک شونده

که برق تشکر از آن جاری است .

این روابط زیباست .

باید زیبائی ها را پاس داشت و

برای نشر و گسترش زیبايی ها کوشید .

..

سوز

23:30 05.09.2008