شراب – ٤

شراب – ٤

..

بياور شرابى كه جان پرورَد

غم از دل بشويد، نشاط آورَد

شرابى به سرخى چو لبهاى يار

كه هوشم ربايد، نماند خرَد

..

سوز

١٩ خرداد ١٣٩٤ – 09.06.2015

کوچه پهن است

کوچه پهن است

– در برابر سروده ی کوچه تنگ است، سروده شد –

..

این کوچه چه پهن است، بیا تا که در آن پرسه زنیم

دست ها دو طرف باز، به خود و همدگر، چرخه زنیم

در چرخش ِ خود، گاه به هم پشت و، گَهی رو در رو

چشمان که به آن چشم دگر باز افتاد،‌ به روی هم خنده زنیم

چون مست که از میکده، چند پا به جلو، یک به عقب بیرون رفت

در رقص ِ نشاط ، دو سه پا، به جلو، یک به عقب شانه زنیم

چون کودک ِ شاد که از، چیز ِ خوشایند، بخواهد تکرار

بر شادی و رقص، و چند دور ِ دگر شانه زدن، چانه زنیم

..
سوز

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ – 17.04.2016

رقص خوشحالی ( هپی دانس )

رقص ِ خوشحالی ( هپی دانس)

..

بر شادی یو رقص ، شدند جوانان

در لرزه فتاده ، کاخ ِ دیوان

پانصد تا پلیس ِ باز و مخفی

در گردش و جستجوی سقفی

.

اینترنت و عکس های ِ هوائی

گشتند ، که تا رسند به جائی

کان رقص ِ نشاط و حال ِ شادی

بر عالَم ِ دین ، زَدَست فسادی

.

دست ها و بدن ، تکان به باسن

این کار گُنه است ، فساد ِ روشن

تو سری به خود زدن ،  مجاز است

گر قمه ، زنی ، در آن ثواب است

.

خندیدن ِ مردمان گناه است

قهقهه جزایش ، ته ِ چاه است

رو گریه کن و نوحه بیاموز

با نماز ِ شب ، شب برسان روز

.

می جوی کنون ، رضایت ِ ما

تا دعات کنیم برای ِ فردا

نذر ت بده امروز ، تو به ما ها

در روز ِ جزا ، شفاعت از امام و مولا

..

سوز

06 خرداد 1393 – 27.05.2014