‫گاه درست

گاه درست

..

ای آنکه بهار آمد و رفت ، چشم به ره یاسمنی

میکوش تو بر جای درست ، بل به کویر یمنی

در لوت و کویر نمکت ، دیدن مریم دور است

چو ن جای و زمان جور شود ز کار خود، بهره بری

..
سوز

22:20 – 13.05.2008