‫‫بهار 3

‫‫بهار 3

‫…

شکوفه بزَد شاخه در بوستان

‫‫به باغ و به صحرا شده گل ستان

‫گل یاس ِ زرد، نو‌ید ِ بهارم دهد

‫به سبزی، جوانه چراغم دهد

 

‫به ‫برف سفیدم، توقف نمود

‫ز پس، زرد و سبز راهم نمود

کنون وقت بیداری و تازگی است

‫بسان ِ بهار، نو ز سر‫ زندگی است

‫شکوفه و گل ها همه رنگ به رنگ

‫به عطر ِ شکوفه زده، باد، چنگ

که بید مشگ، گل عطر و مخمل بداد

چو گیسو، ‫نسیم، بید مجنون نوازش بداد

 

‫زمین فرش ِ سبزه به گسترده است

‫شقایق به زینت ‫بر آن رُسته است

‫بسی لاله ها زرد و چون خون دمید

‫و سنبل، بنفش و سفید، آبی آمد پدید

‫بهار و طراوت هوا پُر نمود

‫و بلبل ز شادی ترانه سرود

‫سیریچ ها ز گنجشک بیارد به یاد

‫که او جوجه را توشه و دانه داد

‫به کوبد چو باران، سار، پا را زمین

‫که سر را بر آرد برون، کرم خاکی زمین

‫به تدبیر کرد، کرم خاکی شکار

‫کنون جوجه است بر غذا انتظار

‫چو ساری چنین عقل و تدبیر کرد

‫تو ای بوالبشر چاره یه کار، گرَد

‫در این چرخه و گردش ِ روزگار

‫تلاش از تو و دیگری راست، بار

‫به نیکی تلاش و به سعی عرضه دار

‫که کار تو، آن دیگر آید به کار

‫بهارست کنون رقص و شادی کنید

‫خوشی توأم است، شادمانی کنید

‫..‫

سوز

02.03.2009 – 16.03.2009

Advertisements

زیبا

زیبا

پرسیده بود آیا شما هم عاشقید ؟

بقول شاعر :

عاشق عشقم و از هر دو جهان آزادم.

بلی ، عاشق خوبی ها ، عاشق زیبائی ها ،

زیبائی بعنوان زیبائی ،

زیبا بودن ِ عمل نیکو ، رفتار زیبا ، کلام زیبا ،

گل خوشرنگ ، خوش فورم ، خوش بو ،

هر چیز موزون و هماهنگ زیباست ،

از زشتی ها دلگیر میشوم ، ولی بنظر می آید

آنها هم باید جائی خود را نشان بدهند ،

چون آنها ، زیبائی ها را بیشتر نمایان میکنند.

وقتی در جائی زلزله و یا سیل می آید و

عده ای را محتاج کمک می کند ،

اینها زشت است .

و کمک های مردم تمام جهان بآنها زیباست .

افراد مختلف با کار آئی های مختلف در محل

حاضر میشوند و همه جور کمکی ارائه میشود

این زیباست .

رفتار مهربانانه یه کمک کنندگان ،

پذیرش متشکرانه یه کمک شوندگان ،

بدون اینکه سخن همدیگر را بفهمند ،

با زبان اشاره و سر و دست .

و نگاه محبت جوی ِ کمک شونده

که برق تشکر از آن جاری است .

این روابط زیباست .

باید زیبائی ها را پاس داشت و

برای نشر و گسترش زیبايی ها کوشید .

..

سوز

23:30 05.09.2008