ندا 4 Neda

‫ندا 4 Neda

..

ندا جان آن نگاهت ، نگاه ِ پر ز  ِ رازت ، شد جهانی

چنان است آن نگاه ، گویا ز  ِ من اسرار خوانی

نگاهت را ، تمنا و تحکم با سئوال همراه باشد

برای کسب آزادی ، تمام ِ مردمان ، همراه خوانی

..

سوز

  12 تیر – 03.07.2009

Advertisements

‫نگاه ندا جهانی شد

‫نگاه ندا جهانی شد

‫..

‫نگاه او ، نگاه سئوالی و حالت انتظار و توقع ِ تحرک از جانب

‫بیننده را نشان می دهد . یک نفر زخمی و ناتوان که خودش

‫نمی تواند بخودش کمک کند و با نگاه خود ، انتظار کمک دارد.

‫.

‫یک هفته از پخش صحنه ِ جان به جان آفرین دادن ِ ندا

‫نگذشته است که ، یک نقاش غیر ایرانی ، از این ‫نگاه ،

نگاهی که با بیننده اش خیلی حرف ها می زند ، ‫متأثر

‫شده و یک تابلو از ندا و نگاهش کشیده است که فقط

سر و گردن ندا هست‫ و نگاه ندا را در آخرین لحظه ،

‫در حال خداحافظی با جهان مادی را نشان می دهد.

‫آن فرد خارجی ، ندا را نمی شناخت ، او ندا را انسانی

‫شناخته بود که مثل ِ بقییه مردم ، در خیابان ها برای

‫برگرداندن ِ احترام ، و به حساب آمدن رأی خودش

‫راه پیمائی میکرد و بطور صلح آمیز فقط رأی خودشان

‫را می خواستند که در جوابشان ، عده ای از مردم ،

‫چماق و باتوم ، لگد و مشت و ضربه ِ کله با کلاه کاسکت

‫دریافت کردند و عده ای چون ندا ، گلوله دریافت کردند.

‫.

چندین نفر ‫دیگر هم با بدن خونین و پیکر بی جان یا

‫نیمه جان و خون آلود ، در عکس ها و یا ویدئو های

‫موبایل ها دیده می شوند. زمان گلوله خوردن ِ آنها

‫به کاملی ویدئوی ندا ، فیلم برداری نشد .

‫ندا ، ندای مردم ، بطور تصادفی فیلم برداری شد .

‫و یک صحنه سمبولیک از ندای مردم شد و نشان

می داد ‫که از طرف حکومت ، ‫ندای آزادی ،

‫ندای مردم ایران با گلوله جواب داده می شود.

‫..

‫سوز

 ۱۰ تیر ۱۳۸۸ − 01.07.2009

Tim OBrien ‹eyes› – Neda , iran 

http://www.drawger.com/tonka/?article_id=8147