‫‫ساقی

ساقی

‫ساقی قدحی ز ِ باده ، بَر ده

‫شوری ز ِ دل ِ رُباب ، سَر ده

‫این زار به بالین ِ تو ، بَر نِه

‫نازان به من ات ، کنار ، سر نِه

‫چشم تو بُوَد ، چراغ راهم

‫آغوش ِ تو گرم ، بُوَد ، پناهم

‫غم را ، به وجود ِ تو ، بکاهم

‫بَر اوج رَوَم ، چنان که شاهم

 ..

‫سوز

‫21.07.2008 – 00:17

‫چشم

چشم

‫‫چشمان ترا دیدم ، از ضعف بلرزیدم

پا و بدنم سُست شد ، از جای نه جنبیدم

‫تیر‌ ِنگهَ اَت کُشتم ، من بیش نفهمیدم‫

هم بردگی یه کوو یت ، در جای پسندیدم

‫گو یی همه یه عمرم ، دنبال تو گردیدم

بودم همه گم کردم ، در خویش ترا دیدم

‫زان خنده یه فتانت ، در فکر هراسیدم

چون حالت دامن کش ، از ناز ، ترا دیدم

‫رفتت چو اشارت شد ، از جای جهانیدم

و ین ترس جدا گشتن ، زو هام پرانیدم

‫هر لحظه برای خود ، امری زتو ،  بر دیدم

من بنده یه داغی پی ، در پیش ترا دیدم

‫آن جاذبه یه عشقت ، زنجیر مرا دیدم

گردن شده دورا دور ، هر سوی کشانیدم

‫من راضی در بانی ، مهر از نگهت دیدم

نازان و دمی مخمور ، چشمت همه یه دینم

من مایل آن باشم ، تا اینکه جهان بینم

خدمت ، بشوخ چشمت ، گردد همه آئینم

..

سوز

26.03.2008 ‌‌‌ – 21.04.2008